Adatvédelmi Tájékoztató és Jogi Nyilatkozat

1. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Dr. Bakonyiné Dr. Fest Edit (Bakonyi Ügyvédi Iroda irodavezető ügyvéd, KASZ: 36056753; lajstromszám: 19242; ügyvédi igazolvány száma: 112989; cím: 1143 Budapest, Besnyői u. 13., 4. em., adószám: 18695728-2-42, e-mail cím: bakonyi@avocats.hu; a továbbiakban: Megbízott), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát.

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Megbízott által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A továbbiakban a www.bakonyiavocats.hu weboldalt oldalt felkereső, illetve az ott adatokat közlő személyeket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, azzal, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendeletének 14. cikk (5) bekezdés d) pontja szerint a nem az érintettől beszerzett adatok az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 9-12.§§ szerint ügyvédi titoktartás alá esnek, így e tekintetben a Rendelet 14. cikk (1)-(4) bekezdései nem alkalmazhatók.

A Bakonyi Ügyvédi Iroda elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Bakonyi Ügyvédi Iroda a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1.1. FOGALMAK

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

1.2.AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja a felhasználó azonosíthatósága a tanácsadásra történő bejelentkezéshez, időpont egyeztetéshez, teljesítéshez, illetve anonim látogatottsági, látogatói statisztikák készítése saját felhasználásra.

1.3.AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul (Infotv. 5. §. (1) bekezdés a.) pont). Az érintettek hozzájárulásukat azzal adják meg, hogy a kért adatokat a Weboldalon való megadják.

A kezelt adatok köre:
– név
– e-mail cím
– telefonszám

A www.bakonyiavocats.hu honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (log fájlok, melyek tartalmaznak IP címet, időpontot, stb.). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a Megbízott részére megadott egyéb adatokkal. Ezen információkat Megbízott kizárólag a honlap üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel. A weboldal Google Analytics programot használ, melynek célja a weboldal látogatottságának anonim statisztikai rögzítése. A weboldalon Megbízott cookie-kat használ. Az internetböngésző beállításainak megváltoztatásával a cookie-k küldése letiltható, azonban a cookie-k teljes tiltása esetén honlapunk egyes funkciói nem, vagy csak korlátozott mértékben lesznek elérhetők.

A cookie-k semmilyen esetben nem tartalmaznak személyes adatokat.

1.4. A WEBOLDALON HASZNÁLT COOKIE-K

Anonim látogatóazonosító (cookie): Az anonim látogatóazonosító (cookie – süti) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a webszerver a látogató számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani kizárólag a számítógép felismerésére szolgál. Nem tartalmaz nevet email címet vagy bármely más személyes információt. Weboldalunk böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de az üzenetküldés funkció nem működik, ha a cookie-k elfogadását a böngészőjében letiltotta.

Nemcsak a weboldal küld a látogató böngészőjének cookie-t, de külső független auditáló szolgáltatás (Google Analytics) is méri az oldal látogatottságát ilyen eszközzel. A mérési adatok kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/analytics weboldalon lehet részletesen tájékozódni.

1.4.1. Remarketing címkékhez használt cookie-k:

A weboldal a működése érdekében remarketing címkéket tartalmaz, ebből listát készít a látogatók számítógépének adataiból. Külső szolgáltatók, pl. a Google internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthetnek meg, ezek lesznek az érdeklődés alapú hirdetések. A remarketing listák nem alkalmasak a látogató személyes azonosítására, kizárólag a gépének böngésző szoftverét azonosítják. A folyamat során a Google a remarketing cimkékhez úgynevezett cookie-kat használ.

1.4.2. Konverziókövető cookie-k:

Weboldalunk a működése során konverzió-követést használ a Google Adwords hirdetések hatékonyságának mérésére. Az ennek során alkalmazott konverziókövető cookie csak korlátozott ideig létezik, használatának elfogadása pedig nem kötelező. A konverziókövető cookie semmiféle személyes információt nem rögzít és nem használ.

A használt cookie-k bármikor letilthatóak a Google Hirdetési (http://www.google.com/settings/ads) beállításaiban, mely a szolgáltatásokra való jelentkezést nem akadályozza vagy gátolja.

1.5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A megadott adatok addig kerülnek tárolásra, ameddig a felek közötti szerződés jogviszony fennáll. Amennyiben azonban az érintett ezt előzetesen kéri, abban az esetben haladéktalanul törlésre kerülnek az adatai. Amennyiben a felek között szerződéses jogviszony nem jön létre, az adatok tárolására nem kerül sor, a megadott adatok törlésre kerülnek.

A látogatottsággal kapcsolatos technikai adatok (IP-cím, operációs rendszer, böngésző típusa stb.) 1 évig tárolódnak. Ezt követően üzemeltető csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrzi meg őket.

1.6. AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE

Az adatokhoz kizárólag Megbízott, illetve az irodájában alkalmazásban álló munkavállalók férhetnek hozzá. Ezen felül Megbízott az adatokat harmadik személynek nem adja át.
Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

1.7. ADATBIZTONSÁG

Megbízott a tudomására jutott információkat, adatokat bizalmasan kezeli, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára – a külön jogszabályokban meghatározott kivételekkel – nem teszi lehetővé, illetve azokat nem hozza nyilvánosságra.

A titoktartási kötelezettség a Megbízott alkalmazottját a Megbízottal azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség az alkalmazottat a munkaviszony megszűnése után is terheli.

1.8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az érintett bármikor jogosult a kezelt, reá vonatkozó személyes adatokról tájékoztatást kérni, melynek Megbízott kézhezvételtől számított 8 napon belül eleget tesz. Megbízott kérelemre tájékoztatást ad a kezelt személyes adatoktól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az érintett indokolás nélkül kérheti adatainak törlését, helyesbítését vagy zárolását. Az érintett bármikor kérheti helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy örlését, melyet Megbízott kézhezvételtől számított 5 napon belül végrehajt oly módon, hogy azok helyreállíthatósága a későbbiekben se legyen lehetséges. Ezen rendelkezés alól kivételt képez azon adatkezelési illetve tárolási kötelezettség, melyet jogszabály ír elő Megbízott számára.

Megbízott továbbá zárolja a személyes adatokat, ha az érintett kifejezetten ezt kéri vagy alappal feltehető, hogy a törlés az érintett érdekeinek sérelmével járna. Az így zárolt adat kizárólag addig kezelhető, amíg az érintetti érdeksérelem lehetősége, azaz a zárolás célja fennáll.

A személyes adat helyesbítéséről, törléséről vagy zárolásáról Megbízott az érintettet egyidejűleg értesíti.

Amennyiben Megbízott az érintett igényét elutasítja, köteles ezen döntéséről az érintettet nyolc napon belül, indokolással értesíteni.

Az érintett jogsérelem esetén az Infotv. 22.§-a alapján Bírósághoz fordulhat vagy az Infotv. 52. §-a alapján hatósági eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Megbízott rögzíti, hogy a részére kéretlenül érkezett adatokat nem tárolja, azokat beérkezésüktől számított nyolc napon belül törli vagy megsemmisíti.

Megbízott kijelenti, hogy az Infotv. 7. §-ában foglalt adatbiztonsági követelményeknek valamennyi általa kezelt személyes adat vonatkozásában eleget tesz.

Megbízott a részére átadott személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi, amennyiben azonban hamis vagy téves adatok kerülnek részére átadásra, ezekért felelősséget nem vállal, esetlegesen felmerült kárát pedig érvényesíti.

A jelen pontban nem taglalt kérdésekben az Infotv. rendelkezései az irányadóak.

1.9. EGYÉB KÉRDÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsuk. A Megbízott részére átadott személyes adatokat ilyen jogszabályi kötelezettség hiányában nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Megbízót.

1.10. ADATVÉDELMI HATÓSÁG

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06.1.391.1400, Fax: 06.1.391.1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu

2. JOGI NYILATKOZAT

A www.bakonyiavocats.hu honlap letöltésével, megtekintésével a látogató elfogadja az alábbi feltételeket:

A fenti honlapon található tartalmi elemek, szövegek, a Bakonyi Ügyvédi Iroda által biztosított képek, animációk, valamint az adatbázisban szereplő összes adat a Bakonyi Ügyvédi Iroda tulajdonát képezik, és a velük kapcsolatos összes jogot is ő birtokolja. A felsorolt tartalmi elemek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján, szerzői jogvédelem alá esnek, a Bakonyi Ügyvédi Iroda szellemi alkotásai; jogi védelem alatt állnak.

A weboldalon található grafikai, fotó, animáció és egyéb vizuális elemek, valamint egyedi programozási megoldások szerzői joga a Márkaépítés Profin Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Munkácsy utca 37.; adószám: 24159036-2-03) társaságot illeti meg. Grafikai, vagy programozási elemek módosítása, hozzáadása vagy elvétele a Vállalkozó írásbeli engedélye nélkül nem lehetséges.

A Bakonyi Ügyvédi Iroda logó védjegyoltalom alatt áll.

A weboldal tartalmát látogatóink letölthetik, képernyőjükön megjeleníthetik, kinyomtathatják, azonban a honlap szöveges és képi tartalmának felhasználása és többszörözése csak a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása alapján engedélyezett. A honlap szöveges tartalmának idézése megengedett, feltéve, hogy a további felhasználás nem üzleti célból történik, és a forrás feltüntetésre kerül.

A honlapon elhelyezett közlések a nyilvánosság tájékoztatását szolgálják, és semmilyen módon nem kötik az Ügyvédi Irodát. A honlapon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának, avagy jogi tanácsadásnak.

A Bakonyi Ügyvédi Iroda folyamatosan frissíti a honlapon elhelyezett közleményeket és adatokat, azonban ezek pontosságát nem tudja garantálni. A Bakonyi Ügyvédi Iroda nem vállal felelősséget a hibákból, pontatlanságokból és technikai jellegű problémákból adódó károkért. A Bakonyi Ügyvédi Iroda fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért az Ügyvédi Irodát semmiféle felelősség nem terheli.

Amennyiben a felhasználó a weboldalon a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a szolgáltató jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A weboldalon szereplő linkek egy része más által üzemeltetett honlapokra vezet, azok tartalmáért a weboldal üzemeltetője semminemű felelősséget nem vállal és kizárja felelősségét bármely, ezen információk használatából eredő kár bekövetkezése esetén. A weboldal üzemeltetője pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Jelen tájékoztató és jogi nyilatkozat 2019. július 17. napjától lép hatályba és határozatlan időre jön létre.

Kelt., Budapest, 2019. július 17.

Bakonyi Ügyvédi Iroda
Dr. Bakonyiné Dr. Fest Edit
irodavezető ügyvéd

Magyar